Project Name

Scroll down for English translation

David Goudsmit

onderduik - verzet - concentratiekamp

OOK LIVE ONLINE GASTLES BESCHIKBAAR!

Duur: 60 minuten
Doelgroep: vanaf groep 7/8, voortgezet onderwijs
Regio: Noord-Holland
Vergoeding: €45,00 (incl. €10,00 korting particuliere donatie). Reiskosten €0,19 p/k.
Instellingen: n.o.t.k

David Goudsmit vertelt over zijn moeder Betty Oudkerk, die als joodse kinderverzorgster in verzet kwam door bijna 600 Joodse kinderen uit het Amsterdamse hart van het naziregime te smokkelen.

Elke dag maakt Betty Oudkerk een wandeling in de buurt. Ze neemt vijf, zes kinderen mee. Aan haar hand een kinderwagen met een pop en een echte baby er in. Op het oog leek het alsof er 10 kinderen naar buiten komen, maar ze smokkelt de helft weg. Betty werkt in de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg als kinderverzorgster onder toeziend oog van de nazi's.
Maar het moeilijkste deel van haar werk speelt zich in die Schouwburg zelf af. Daar moet ze als 18-jarige meisje talloze ouders er van overtuigen om hun eigen kind af te staan. "We zouden heel graag jullie kind willen helpen. We hebben geen goed gevoel over wat er in Oost-Europa gaat gebeuren. We willen de kinderen naar een veilige plek brengen bij mensen in de provincie", zei ze dan. De meeste ouders twijfelen. Maar soms lukt het Betty om ouders te overtuigen.
Zelf weet ze door haar charme en overtuigingskracht haar deportatie naar doorgangskamp Westerbork te voorkomen en gaat onderduiken. Maar dat geldt niet voor de rest van haar familie, die wordt vermoord in Auschwitz.

David legt in zijn gastles een link naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen om samen met de leerlingen de overeenkomsten en verschillen tussen het verleden en het heden te ontrafelen.

In het kader van 75 jaar vrijheid stond er een interview met Betty in de Libelle.

LIVE ONLINE GUEST LESSON ALSO AVAILABLE

Duration: 60 minutes
Region: Noord-Holland
Compensation: €45,00 (including €10.00 discount private donation). Travel costs €0,19 p/km).
Institutions: to be further agreed upon

David Goudsmit tells of his mother Betty Oudkerk, who, as a Jewish child care worker, resisted by smuggling nearly 600 Jewish children out of the heart of Amsterdam under the Nazi regime.

Every day Betty Oudkerk takes a walk in the neighborhood. She takes five, six children with her. On her hand a baby carriage with a doll and a real baby in it. On the face of it, it looked like 10 children coming out, but she smuggles out half. Betty works in the nursery opposite the Hollandsche Schouwburg as a child care worker under the watchful eye of the Nazis.
But the most difficult part of her work takes place in that Schouwburg itself. There, as an 18-year-old girl, she must convince countless parents to give up their own child. "We would really like to help your child. We don't have a good feeling about what will happen in Eastern Europe. We want to take the children to a safe place with people in the province," she would say. Most parents have doubts. But sometimes Betty manages to convince parents.
Through her charm and powers of persuasion she herself managed to avoid deportation to the Westerbork transit camp and went into hiding. But this does not apply to the rest of her family, who are murdered in Auschwitz.

In his guest lesson, David links to current social developments in order to unravel, together with the students, the similarities and differences between the past and the present.