Zoeken

Stichting De Grootste Familie Helpt, die bijzondere projecten in binnen- en buitenland steunt, is sponsor van NA DE OORLOG.


Herman van Heemstra, voorzitter van de stichting, legt graag uit waarom. Belangrijke kernwaarden van De Grootste Familie Helpt zijn familiegevoel, kinderen en onderwijs. De stichting zag daarin veel overeenkomsten met NA DE OORLOG. Volgens Herman is het juist belangrijk dat de jongste generaties actief benaderd worden met verhalen uit de oorlog, zodat deze nooit vergeten worden. “Wij kijken als stichting naar verschillende aspecten als wij een nieuw project willen steunen. De bevlogenheid van mensen achter de organisatie, projecten of initiatieven die (mede-) mogelijk gemaakt worden door bevlogen vrijwilligers en vaak zijn het lokale of kleinschalige initiatieven,” legt Herman uit. Het lag dan ook niet meteen voor de hand om NA DE OORLOG, een landelijke organisatie, te steunen. Tot iemand uit het bestuur opperde: “Wij zijn toch met elkaar één grote familie van 17 miljoen mensen als het om de oorlog gaat? Het is voor ons allemaal van belang dat dit een thema van gesprek blijft. Ook voor de jongste generaties.” Alle bestuurders van de stichting waren het daar unaniem over eens. De oorlog is er voor velen altijd geweest. Ook in het gezin van Herman. De oorlog zat -en zitnog steeds diep. De generatie die het allemaal heeft meegemaakt, kan het niet allemaal meer vertellen.

“Daarom is het zo belangrijk dat deze verhalen verteld blijven worden. Zelfs nu nog komen soms nieuwe verhalen naar boven die jarenlang verzwegen zijn of nooit eerder zijn gevonden. Ieder verhaal verdient het om doorverteld te worden en zo in leven gehouden te blijven.”

De inkomsten van De Grootste Familie Helpt komen voort uit de puzzelacties uit de TrosKompas. Zonder de puzzelaars van TrosKompas was deze donatie dan ook niet mogelijk geweest.

Foundation De Grootste Familie Helpt, which supports special projects at home and abroad, is sponsor of NA DE OORLOG.


Herman van Heemstra, chairman of the foundation, is happy to explain why. Important core values of De Grootste Familie Helps his family feeling, children and education. The foundation saw many similarities with NA DE OORLOG. According to Herman it is important that the youngest generations are actively approached with stories from the war, so that they are never forgotten. "As a foundation we look at different aspects if we want to support a new project. The enthusiasm of people behind the organization, projects or initiatives that are (co-) made possible by enthusiastic volunteers and often are local or small-scale initiatives," Herman explains. It was therefore not immediately obvious to support NA THE WAR, a national organization. Until someone on the board suggested: "We are one big family of 17 million people when it comes to the war, aren't we? It is important for all of us that this remains a topic of discussion. Also for the youngest generations. All board members of the foundation unanimously agreed. The war has always been there for many. Also in Herman's family. The war was -and still is - deep. The generation that went through it all can't tell it all anymore.

"That is why it is so important that these stories continue to be told. Even now sometimes new stories emerge that have been hidden for years or have never been found before. Every story deserves to be told and kept alive".

The income of De Grootste Familie Helpt stems from the puzzle actions from the TrosKompas. Without the puzzlers of TrosKompas this donation would not have been possible.


Fonds 1818, een vermogensfonds met oude wortels dat maatschappelijke projecten ondersteunt, is donateur van NA DE OORLOG.

Murat Aslancik-Eymes, projectadviseur bij het fonds, legt uit waarom. Murat is projectadviseur op het gebied van educatie en vond dat NA DE OORLOG er echt uit sprong. “Verhalen vertellen is inmiddels al oeroud. Laat de juiste mensen een goed verhaal vertellen en het komt aan, het komt binnen. Kinderen hangen aan je lippen. Dat is wat NA DE OORLOG doet en dat doen ze goed. Daar kan haast geen museum of doorsnee

geschiedenisles tegenop,” aldus Murat.


Volgens hem zijn vooral jongeren gevoelig voor persoonlijke verhalen. Dat spreekt veel meer tot de verbeelding dan een theorieles. “NA DE OORLOG heeft een relatief simpel concept opgezet: de juiste gastsprekers vinden en die koppelen aan scholen. En tóch met een enorme impact, maar vind die goede gastsprekers met een bijzonder verhaal maar eens.” Daar slaat Murat precies de spijker op zijn kop. Je kunt wel een goed verhaal vinden, maar dat moet ook nog eens op een aansprekende, laagdrempelige manier overgebracht kunnen worden. En dat is nu net waar Fonds1818 bij helpt. Door hun donatie is het mogelijk dat gastsprekers een uitgebreid opleidingstraject volgen, zodat ze goed voorbereid voor de klas staan. Het is namelijk niet alleen een voordracht van een verhaal, het nagesprek met de klas dat aansluitend plaatsvindt, is minstens zo belangrijk. Daar wordt dan ook uitgebreid aandacht aan besteed in het opleidingstraject.

“Ik ben enthousiast over gastsprekers met een serieus verhaal. Het is van belang dat deze verhalen verteld blijven worden en daar helpen wij graag bij.”

Fonds1818 zet zich in voor een betere maatschappij en verstrekt donaties, geeft advies en begeleiding aan stichtingen en verenigingen.

Fonds1818, a capital fund with old roots that supports social projects, is a donor of NA DE OORLOG


Murat Aslancik-Eymes, project advisor at the fund, explains why. Murat is a project consultant in the field of education and thought that NA DE OORLOG really jumped out. "Telling stories is already ancient. Let the right people tell a good story and it arrives, it comes in. Children hang on your lips. That is what NA THE OORLOG does and they do it well. There can hardly be a museum or average

history lesson against," says Murat.


According to him, especially young people are sensitive to personal stories. That appeals much more to the imagination than a theory lesson. "NA DE OORLOG has set up a relatively simple concept: finding the right guest speakers and linking them to schools. And yet with an enormous impact, but find those good guest speakers with a special story". That's exactly where Murat hits the nail on the head. You can find a good story, but it also needs to be communicated in an appealing, accessible way. And that's exactly what Fonds1818 helps with. Their donation makes it possible for guest speakers to follow an extensive training programme so that they are well prepared for the classroom. After all, it is not just a presentation of a story, the subsequent discussion with the class is at least as important. That is why extensive attention is paid to this in the training program.

"I am enthusiastic about guest speakers with a serious story. It is important that these stories continue to be told and we are happy to help with that".

Fonds1818 is committed to a better society and provides donations, advice and guidance to foundations and associations.Met ongeloof en grote schrok kwam bij ons het bericht binnen dat Erwin in zijn slaap in de nacht van 10 op 11 december jl. is overleden. Erwin moest twee gastlessen geven en kwam niet op de afgesproken tijd op het Nicolaaslyceum in Amsterdam aan. Dat was ongebruikelijk voor hem.


Erwin Brugmans behoorde tot de eerste groep gastsprekers die wij hebben opgeleid. De wijze waarop hij met leerlingen hun reis naar Auschwitz voorbereidde was bijzonder. Leerlingen legden een steentje bij Blok 10, de barak van Mengele waar zijn moeder had gezeten. Ook de verbinding die hij kon leggen tussen tussen joden en moslims op islamitische scholen in Nederland paste in de levensvisie van Erwin. Hij was daar ieder jaar een graag geziene en terugkerende gastspreker. Erwin laat bij een leegte achter bij Na de Oorlog en onze gastsprekers. Zijn positieve inbreng zullen wij ongelofelijk missen.


https://jonet.nl/erwin-brugmans-70-de-bruggenbouwer-van-sjoel-west-in-memoriam/


Guest speaker Erwin Brugmans deceased

With disbelief and great shock we received the message that Erwin died in his sleep in the night of December 10 to 11. Erwin had to give two guest lessons and did not arrive at the Nicolaaslyceum in Amsterdam at the agreed time. That was unusual for him.


Erwin Brugmans belonged to the first group of guest speakers we trained. The way in which he and his students prepared their trip to Auschwitz was special. Pupils did their bit at Block 10, Mengele's barracks where his mother had been. The connection he was able to make between Jews and Muslims in Islamic schools in the Netherlands also fitted in with Erwin's vision of life. Every year he was a welcome and returning guest speaker there. Erwin leaves a void with Na Na War and our guest speakers. We will incredibly miss his positive contribution.


https://jonet.nl/erwin-brugmans-70-de-bruggenbouwer-van-sjoel-west-in-memoriam/


nieuws