Zoeken

Fonds 1818, een vermogensfonds met oude wortels dat maatschappelijke projecten ondersteunt, is donateur van NA DE OORLOG.

Murat Aslancik-Eymes, projectadviseur bij het fonds, legt uit waarom. Murat is projectadviseur op het gebied van educatie en vond dat NA DE OORLOG er echt uit sprong. “Verhalen vertellen is inmiddels al oeroud. Laat de juiste mensen een goed verhaal vertellen en het komt aan, het komt binnen. Kinderen hangen aan je lippen. Dat is wat NA DE OORLOG doet en dat doen ze goed. Daar kan haast geen museum of doorsnee

geschiedenisles tegenop,” aldus Murat.


Volgens hem zijn vooral jongeren gevoelig voor persoonlijke verhalen. Dat spreekt veel meer tot de verbeelding dan een theorieles. “NA DE OORLOG heeft een relatief simpel concept opgezet: de juiste gastsprekers vinden en die koppelen aan scholen. En tóch met een enorme impact, maar vind die goede gastsprekers met een bijzonder verhaal maar eens.” Daar slaat Murat precies de spijker op zijn kop. Je kunt wel een goed verhaal vinden, maar dat moet ook nog eens op een aansprekende, laagdrempelige manier overgebracht kunnen worden. En dat is nu net waar Fonds1818 bij helpt. Door hun donatie is het mogelijk dat gastsprekers een uitgebreid opleidingstraject volgen, zodat ze goed voorbereid voor de klas staan. Het is namelijk niet alleen een voordracht van een verhaal, het nagesprek met de klas dat aansluitend plaatsvindt, is minstens zo belangrijk. Daar wordt dan ook uitgebreid aandacht aan besteed in het opleidingstraject.

“Ik ben enthousiast over gastsprekers met een serieus verhaal. Het is van belang dat deze verhalen verteld blijven worden en daar helpen wij graag bij.”

Fonds1818 zet zich in voor een betere maatschappij en verstrekt donaties, geeft advies en begeleiding aan stichtingen en verenigingen.

Fonds1818, a capital fund with old roots that supports social projects, is a donor of NA DE OORLOG


Murat Aslancik-Eymes, project advisor at the fund, explains why. Murat is a project consultant in the field of education and thought that NA DE OORLOG really jumped out. "Telling stories is already ancient. Let the right people tell a good story and it arrives, it comes in. Children hang on your lips. That is what NA THE OORLOG does and they do it well. There can hardly be a museum or average

history lesson against," says Murat.


According to him, especially young people are sensitive to personal stories. That appeals much more to the imagination than a theory lesson. "NA DE OORLOG has set up a relatively simple concept: finding the right guest speakers and linking them to schools. And yet with an enormous impact, but find those good guest speakers with a special story". That's exactly where Murat hits the nail on the head. You can find a good story, but it also needs to be communicated in an appealing, accessible way. And that's exactly what Fonds1818 helps with. Their donation makes it possible for guest speakers to follow an extensive training programme so that they are well prepared for the classroom. After all, it is not just a presentation of a story, the subsequent discussion with the class is at least as important. That is why extensive attention is paid to this in the training program.

"I am enthusiastic about guest speakers with a serious story. It is important that these stories continue to be told and we are happy to help with that".

Fonds1818 is committed to a better society and provides donations, advice and guidance to foundations and associations.Louis Polack, oprichter en mede-eigenaar van het bedrijf Thermoheat, is sponsor van NA DE OORLOG. Hij is momenteel nog steeds zeer actief binnen de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam en legt uit waarom hij juist NA DE OORLOG sponsort.Louis heeft het gevoel dat er bij de jongste generaties te weinig kennis is over de Tweede Wereldoorlog. Het onderwerp wordt regelmatig kort of helemaal niet aan de hand van een lesboek behandeld, maar er wordt vaak niet al te diep op ingegaan. "Dat vind ik zorgelijk. Ook de huidige generatie kan veel leren van die tijd, opdat iets soortgelijks niet nog eens gebeurt."

Helaas kunnen steeds minder mensen uit de eerste generatie hun verhaal doorvertellen. "Die eerste generatie valt steeds meer weg. Het is mooi, maar naar mijn mening ook heel belangrijk dat de tweede generatie het stokje van hen overneemt en deze verhalen blijft vertellen."


Ook de familie Polack heeft veel meegekregen van de oorlogsjaren en helaas heeft Louis veel familieleden niet gekend. Bij hem thuis werd er bijna niet over de oorlog gesproken. Gastsprekers bij NA DE OORLOG gaan niet alleen in om hun eigen familieverhaal, maar na afloop van de les, in het nagesprek, wordt ook vaak een link gelegd met de huidige tijd. Er zijn momenteel nog veel vooroordelen over verschillende bevolkingsgroepen volgens Louis. "Ik ben er voorstander van om aansluitend op een gastles het gesprek open te gooien in de klas. Ik hoop dat er op die manier meer begrip gekweekt wordt tussen leerlingen onderling. En dat er zelfs over en weer van elkaars cultuur en afkomst geleerd kan worden."
In 'Vijf vragen aan' willen wij jou laten kennismaken met onze gastsprekers. Wat beweegt hen om hun verhaal te delen en wat zijn hun obstakels en bijzondere momenten die zij tegenkomen?


Yasmin vertelt het verhaal van haar Joodse opa. Hij was schrijver van beroep, maar was ook heel kritisch en dat bracht hem in de problemen. In 1933 schreef hij 'Don Quichote van München', een satirische kroniek over Hitler, om de mensen te waarschuwen. Enkele dagen na de capitulatie van Nederland werd haar opa zonder vorm van proces gevangen gezet in Duitsland. De nazi's probeerden hem onder dwang te laten bekennen, maar hij brak niet en werd uiteindelijk na acht maanden vrijgelaten. Hij dook na zijn vrijlating direct onder in Amsterdam, ging het verzet in, maar werd verraden en kwam terecht in Westerbork. Na enkele dagen wist hij met een flinke dosis moed en geluk te ontsnappen. Zijn kleindochter Yasmin staat al dertig jaar voor de klas en is sinds begin dit jaar gastspreker bij NA DE OORLOG.


Waarom wil jij jouw verhaal delen?

In de periode dat mijn opa ondergedoken zat, schreef hij een trilogie over zijn ervaringen in de oorlog. Hij wilde dat de wereld zou weten wat er gebeurd was, opdat dit nooit meer, met welke bevolkingsgroep dan ook, herhaald zou worden. Ik deel diezelfde overtuiging en dat is de grootste reden waarom ik zijn verhaal wil doorvertellen. Ik wil zijn werk voortzetten, zeker in deze tijd met steeds meer polarisatie tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Ik geef les in het speciaal onderwijs en ben daarnaast weerbaarheidsdocent. Ik leer kinderen om voor zichzelf en anderen op te komen. Het is belangrijk dat zij uitsluiting en machtsmisbruik leren herkennen en leren waar dit toe kan leiden. In het groot, maar ook in hun eigen omgeving. Ook op het schoolplein vindt uitsluiting plaats en wordt er gepest. Kinderen van nu zijn de toekomst; daarom vind ik het zo belangrijk om juist aan hen dit verhaal mee te geven.


Ook op het schoolplein vindt uitsluiting plaats en wordt er gepest

Wat is voor jou de grootste uitdaging als gastspreker?

Ik heb er plezier in om als gastspreker voor de klas te staan, maar ik heb het natuurlijk over een beladen onderwerp. Vroeger heb ik wel eens geprobeerd de boeken van mijn opa te lezen, maar moest deze snel wegleggen. Het was te heftig voor mij. Voor het traject bij NA DE OORLOG moest ik ze wel lezen.

De uitdaging voor mezelf ligt niet zozeer in het lesgeven, omdat ik dat al jaren doe, maar wel in het zoeken naar een geschikte vorm voor dit verhaal. Het verhaal komt echt binnen. Ik wil het voor de leerlingen hanteerbaar maken en zorgen dat die verbeelding wordt geprikkeld. Daarom heb ik gekozen om een paar theatrale elementen in het verhaal te

verwerken.


Welke ervaring als gastspreker zal jou altijd bijblijven?

Door mijn ervaring in het onderwijs ben ik gewend dat kinderen erg directe vragen kunnen stellen. Wat ik mooi vind is dat de leerlingen niet alleen met het verhaal zelf bezig zijn, maar ook regelmatig na afloop van een gastles vragen hoe het voor mij is om dit te vertellen.

Ik geef zelf in de bovenbouw les en heb dit verhaal ook verteld aan mijn eigen leerlingen. Dat vond ik wel lastig; op andere scholen geef je een gastles en na alle vragen en discussie is het voor mij afgesloten. Dat maakt het makkelijker. Wat ik mij nog goed herinner is dat, na afloop van de gastles in mijn eigen klas, een leerling zelf begon te vertellen. Hij vertelde over zijn Syrische afkomst, zijn opa's en oma's en over zijn vlucht uit Syrië. Dit was de eerste keer dat hij hierover durfde te praten.


Leerlingen vragen ook regelmatig aan mij hoe het is om dit verhaal over mijn opa te vertellen

Wat heb je over jezelf geleerd tijdens het traject bij NA DE OORLOG?

Om helemaal in mijn opa's belevenissen te duiken, ben ik naar Keulen geweest. Daar heb ik de cel gezien die mijn opa in zijn boeken beschreef. Ook ben ik naar Westerbork gegaan. Daar heb ik lang naar de maquette van het doorgangskamp staan kijken. Waar was gevangenisbarak 51, waaruit mijn opa ontsnapte? En waar was de prikkeldraadomheining waar mijn opa uiteindelijk overheen klom?

Ik heb zoveel opgestoken, dat het moeilijk is samen te vatten. Ik was zeven jaar toen mijn opa overleed, maar ik zie veel overeenkomsten tussen ons. Mijn opa was ontzettend eigenwijs en kon niet tegen onrecht. Daar zie ik veel van mijzelf in terug.


Wat is het mooiste advies dat jij ooit hebt gekregen?

Mijn belangrijkste levensles is dat je mag zijn wie je bent en dat je daar ook voor mag uitkomen. Ik was tien jaar oud toen ik erachter kwam dat mijn familie joods was en dat ikzelf dus joods ben. Mijn familie wilde dit door de traumatische ervaringen in de Tweede Wereldoorlog verbergen. Ik heb er sindsdien altijd behoefte aan gehad om uit te komen voor wie ik ben en dat wil ik mijn leerlingen ook mee geven.

nieuws

Nieuwsbrief

  • icoon_youtube wit
  • icoon_twitter wit
  • icoon_facebook wit
  • icoon_linkedin wit

NA DE OORLOG      info@nadeoorlog.nl   Tel: 085-2500281 / 06-39762378 

© 2021 NA DE OORLOG