Donateur Fonds 1818

Fonds 1818, een vermogensfonds met oude wortels dat maatschappelijke projecten ondersteunt, is donateur van NA DE OORLOG.

Murat Aslancik-Eymes, projectadviseur bij het fonds, legt uit waarom. Murat is projectadviseur op het gebied van educatie en vond dat NA DE OORLOG er echt uit sprong. “Verhalen vertellen is inmiddels al oeroud. Laat de juiste mensen een goed verhaal vertellen en het komt aan, het komt binnen. Kinderen hangen aan je lippen. Dat is wat NA DE OORLOG doet en dat doen ze goed. Daar kan haast geen museum of doorsnee

geschiedenisles tegenop,” aldus Murat.


Volgens hem zijn vooral jongeren gevoelig voor persoonlijke verhalen. Dat spreekt veel meer tot de verbeelding dan een theorieles. “NA DE OORLOG heeft een relatief simpel concept opgezet: de juiste gastsprekers vinden en die koppelen aan scholen. En tóch met een enorme impact, maar vind die goede gastsprekers met een bijzonder verhaal maar eens.” Daar slaat Murat precies de spijker op zijn kop. Je kunt wel een goed verhaal vinden, maar dat moet ook nog eens op een aansprekende, laagdrempelige manier overgebracht kunnen worden. En dat is nu net waar Fonds1818 bij helpt. Door hun donatie is het mogelijk dat gastsprekers een uitgebreid opleidingstraject volgen, zodat ze goed voorbereid voor de klas staan. Het is namelijk niet alleen een voordracht van een verhaal, het nagesprek met de klas dat aansluitend plaatsvindt, is minstens zo belangrijk. Daar wordt dan ook uitgebreid aandacht aan besteed in het opleidingstraject.

“Ik ben enthousiast over gastsprekers met een serieus verhaal. Het is van belang dat deze verhalen verteld blijven worden en daar helpen wij graag bij.”

Fonds1818 zet zich in voor een betere maatschappij en verstrekt donaties, geeft advies en begeleiding aan stichtingen en verenigingen.

Fonds1818, a capital fund with old roots that supports social projects, is a donor of NA DE OORLOG


Murat Aslancik-Eymes, project advisor at the fund, explains why. Murat is a project consultant in the field of education and thought that NA DE OORLOG really jumped out. "Telling stories is already ancient. Let the right people tell a good story and it arrives, it comes in. Children hang on your lips. That is what NA THE OORLOG does and they do it well. There can hardly be a museum or average

history lesson against," says Murat.


According to him, especially young people are sensitive to personal stories. That appeals much more to the imagination than a theory lesson. "NA DE OORLOG has set up a relatively simple concept: finding the right guest speakers and linking them to schools. And yet with an enormous impact, but find those good guest speakers with a special story". That's exactly where Murat hits the nail on the head. You can find a good story, but it also needs to be communicated in an appealing, accessible way. And that's exactly what Fonds1818 helps with. Their donation makes it possible for guest speakers to follow an extensive training programme so that they are well prepared for the classroom. After all, it is not just a presentation of a story, the subsequent discussion with the class is at least as important. That is why extensive attention is paid to this in the training program.

"I am enthusiastic about guest speakers with a serious story. It is important that these stories continue to be told and we are happy to help with that".

Fonds1818 is committed to a better society and provides donations, advice and guidance to foundations and associations.


19 keer bekeken