Sponsor De Grootste Familie Helpt


Stichting De Grootste Familie Helpt, die bijzondere projecten in binnen- en buitenland steunt, is sponsor van NA DE OORLOG.


Herman van Heemstra, voorzitter van de stichting, legt graag uit waarom. Belangrijke kernwaarden van De Grootste Familie Helpt zijn familiegevoel, kinderen en onderwijs. De stichting zag daarin veel overeenkomsten met NA DE OORLOG. Volgens Herman is het juist belangrijk dat de jongste generaties actief benaderd worden met verhalen uit de oorlog, zodat deze nooit vergeten worden. “Wij kijken als stichting naar verschillende aspecten als wij een nieuw project willen steunen. De bevlogenheid van mensen achter de organisatie, projecten of initiatieven die (mede-) mogelijk gemaakt worden door bevlogen vrijwilligers en vaak zijn het lokale of kleinschalige initiatieven,” legt Herman uit. Het lag dan ook niet meteen voor de hand om NA DE OORLOG, een landelijke organisatie, te steunen. Tot iemand uit het bestuur opperde: “Wij zijn toch met elkaar één grote familie van 17 miljoen mensen als het om de oorlog gaat? Het is voor ons allemaal van belang dat dit een thema van gesprek blijft. Ook voor de jongste generaties.” Alle bestuurders van de stichting waren het daar unaniem over eens. De oorlog is er voor velen altijd geweest. Ook in het gezin van Herman. De oorlog zat -en zitnog steeds diep. De generatie die het allemaal heeft meegemaakt, kan het niet allemaal meer vertellen.

“Daarom is het zo belangrijk dat deze verhalen verteld blijven worden. Zelfs nu nog komen soms nieuwe verhalen naar boven die jarenlang verzwegen zijn of nooit eerder zijn gevonden. Ieder verhaal verdient het om doorverteld te worden en zo in leven gehouden te blijven.”

De inkomsten van De Grootste Familie Helpt komen voort uit de puzzelacties uit de TrosKompas. Zonder de puzzelaars van TrosKompas was deze donatie dan ook niet mogelijk geweest.

Foundation De Grootste Familie Helpt, which supports special projects at home and abroad, is sponsor of NA DE OORLOG.


Herman van Heemstra, chairman of the foundation, is happy to explain why. Important core values of De Grootste Familie Helps his family feeling, children and education. The foundation saw many similarities with NA DE OORLOG. According to Herman it is important that the youngest generations are actively approached with stories from the war, so that they are never forgotten. "As a foundation we look at different aspects if we want to support a new project. The enthusiasm of people behind the organization, projects or initiatives that are (co-) made possible by enthusiastic volunteers and often are local or small-scale initiatives," Herman explains. It was therefore not immediately obvious to support NA THE WAR, a national organization. Until someone on the board suggested: "We are one big family of 17 million people when it comes to the war, aren't we? It is important for all of us that this remains a topic of discussion. Also for the youngest generations. All board members of the foundation unanimously agreed. The war has always been there for many. Also in Herman's family. The war was -and still is - deep. The generation that went through it all can't tell it all anymore.

"That is why it is so important that these stories continue to be told. Even now sometimes new stories emerge that have been hidden for years or have never been found before. Every story deserves to be told and kept alive".

The income of De Grootste Familie Helpt stems from the puzzle actions from the TrosKompas. Without the puzzlers of TrosKompas this donation would not have been possible.


28 keer bekeken