Vijf vragen aan Mirjam Samson

In 'Vijf vragen aan' willen wij jou laten kennismaken met onze gastsprekers. Wat beweegt hen om hun verhaal te delen en wat zijn hun obstakels en bijzondere momenten die zij tegenkomen?


Mirjam vertelt het verhaal van haar familie. Tijdens haar les dekt zij de tafel voor sjabbat en op alle borden staat een naam. Een naam van een familielid, dat is weggevoerd en is vermoord. Mirjams oma heeft bijna al haar kinderen kunnen overtuigen om onder te duiken, behalve haar oudste dochter Alida. Zij is samen met haar verloofde in Auschwitz meteen vergast. Mirjam was een van de eerste gastsprekers bij Na de Oorlog en staat nog steeds met veel plezier voor de klas.


Waarom wil jij jouw verhaal delen?

Het is mijn familieverhaal, maar tegelijkertijd is het het verhaal van alle Joodse gezinnen in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mensen vergeten snel wat er is gebeurd en daarom is het belangrijk om de verhalen te blijven vertellen. Mensen die de oorlog niet hebben overleefd, kunnen het niet vertellen. En de mensen die de oorlog wel hebben overleefd, willen of kunnen er niet over praten. Dus de naoorlogse generatie moet het verhaal vertellen. Het is een verhaal van alle tijden, er wordt tegenwoordig ook gediscrimineerd naar kleur, religie en/of sekse. Maar het verhaal van het Joodse volk is uniek. Er is nooit een volk geweest dat zo systematisch is uitgeroeid als de Joden. En dat is iets wat verteld moet worden!


Er is geen volk zo systematisch uitgeroeid als het Joodse volk en daar mag best aandacht aan worden besteed.


Wat is voor jou de grootste uitdaging als gastspreker?

Om je klas te boeien. Ik ben altijd wel even bezorgd of het verhaal de kinderen wel zal interesseren. Maar tot nu toe is het altijd goed gegaan. De klassen reageren altijd goed. Het is eerlijk gezegd fantastisch hoe die kinderen erop reageren. De ene docent heeft de klas beter voorbereid dan de ander. Maar kinderen kunnen dingen heel goed plaatsen en kunnen veel ellende aan, dat blijft me verbazen. Ze zijn gewoon in staat al die informatie over de concentratiekampen heel goed in zich op te nemen en ze kunnen zich ook heel goed inleven in de verhalen.


Welke ervaring als gastspreker zal jou altijd bijblijven?

Dat was die ene keer dat er een jongetje in de klas zat en die wilde exact weten hoe het ging met zyklon B. Daar had hij zich helemaal in verdiept. En daar wilde hij alles over weten. Uiteindelijk bleek dat hij helemaal gefascineerd was door de Tweede Wereldoorlog.


En er was een keer een kind die mij vroeg of ik ook niet-Joods zou willen zijn. Ik antwoordde toen dat ik het me niet kon voorstellen om niet-Joods te zijn. Laat mij maar lekker Joods zijn. En toen vroeg ze me: ondanks alles? En ik antwoordde: ja, ondanks alles.


Het antisemitisme komt nu weer heel erg op, maar mensen hebben het niet door.


Wat heb je over jezelf geleerd tijdens het traject bij NA DE OORLOG?

Dat ik het verhaal van mijn familie beter kan vertellen dan ik dacht. Een coach heeft mij daar goed mee geholpen om het verhaal te maken, een vorm te bedenken en het te leren vertellen. Het is een zwaar verhaal. Je vertelt wel even het verhaal van je eigen familie en dat kan heel confronterend zijn. Soms heb ik drie lessen op een dag, maar dat is een uitzondering.


Wat is het mooiste advies dat jij ooit hebt gekregen?

Om door te gaan met het verhaal van mijn familie te vertellen. Het antisemitisme komt nu weer heel erg op, maar mensen hebben het niet door. En dat terwijl het soms nu nog erger lijkt dan in 1939. Daarom is het heel belangrijk om het jongeren te blijven vertellen. Iemand die voor hen staat en het verhaal vertelt maakt heel veel indruk op ze.


Five questions to Mirjam Samson


In 'Five questions to' we would like to introduce you to our guest speakers. What motivates them to share their story and what are their obstacles and the special moments they encounter?Mirjam tells the story of her family. During her lecture, she sets the table for Shabbat and on all the plates there is a name written down. A name of a family member who was taken away and that never came back. Mirjam's grandmother was able to convince her children to hide themselves. Mirjam was one of the first guest speakers at NA DE OORLOG and she still gives lectures with great pleasure.Why do you want to share your story?

It is my family story but at the same time it is the story of all Jewish families in Europe during the Second World War. People quickly forget what happened and it is therefore important to keep telling the stories. People who didn't survive the war can't tell it. And the people who did survive the war don't want to talk about it. So the second generation has to tell the story. It is a story of all times, there is discrimination nowadays as well. But the story of the Jewish people is unique. There was never a people as systematically exterminated as the Jewish people, and that is something that should be told.


There was never a group of people as systematically exterminated as the Jewish people and that is something that should be told.

What is the greatest challenge for you as a guest speaker?

To intrige your class. I am always worried if the children will be interested in my story. But they always were. It's fantastic how those kids react. Some teachers prepare their class better than others. But children can process things very well and they can cope with a lot of misery, that never ceases to amaze me. They can handle all the information about the concentration camps very well and they can also empathize with the stories.What experience as a guest speaker will you always remember?

One time there was a little boy in the classroom who wanted to know exactly how zyklon B worked. He had completely immersed himself in that. And he wanted to know all about it. In the end I found out that he was completely fascinated by the Second World War.


And once there was a child who asked me if I ever wished to be non-Jewish. And then I answered that I couldn't imagine being non-Jewish. I am good with being Jewish. And then she asked me: in spite of everything? And I answered her: yes, in spite of everything.


Anti-Semitism is very much on the rise again but people don't notice it.

What did you learn about yourself during the journey at NA DE OORLOG?

That I can tell my family's story better than I thought. A coach helped me to make the story, come up with a form and learn how to tell it. It is a tough story. You are telling the story of your own family and that can be very confronting. Sometimes I have to give three lessons in one day and that is actually too much.


What is the most beautiful advice you have ever received?

To continue telling the story of my family. Anti-Semitism is now very much on the rise again but people don't notice it. And it's even worse now than it was in 1939. That's why it's very important to keep telling the World War 2 stories to the children. It makes a big impression on them when someone stands in front of them and tells the story.

57 keer bekeken